Pædagogisk idræt

Pædagogisk idræt

I Danmark er der en generel tendens til at arbejde udviklingsorienteret gennem samtale. Især inden for området med flygtninge og indvandrere er der gode erfaringer med at arbejde terapeutisk og udviklingsorienteret gennem kroppen.

Når vi arbejder med pædagogisk idræt, bruger vi Grethe Sandholm og Hanne Sørens definition fra bogen ”Pædagogisk Idræt”. Definition er som følger:

”Pædagogisk Idræt definerer vi som ’idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng’. Pædagogisk idræt er i sin enkelthed ’idræt tilpasset målgruppen’. Det centrale er bevægelsesglæde i hverdagen for alle målgrupper. Pædagogisk idræt baserer sig på idrættens kerneværdier i form af fascination, tabe-vinde, sociale relationer, mestring, brugen af konkurrence som drivkraft og meget mere. Pædagogikken kommer imidlertid altid før idrætten. Idrætten har nok sine egne værdier, men i pædagogisk idræt er udgangspunktet at man kan ”pejle” målgruppernes behov og ideer og tage udgangspunkt dér. Idrætsaktiviteten er et dynamisk middel, der lader sig regulere og ændre. I pædagogisk idræt er der plads til alle – men ikke plads til alt. Gennem tilrettelæggelsen sikres aktiviteter, hvor både de voldsomme og de forsigtige kan deltage og få udfordringer. Det vil sige en sammenhæng, hvor målet og midlet er idrættens inkluderende kvaliteter, det vil sige; det fysiske, det kropslige, det motoriske, det personlige, selvværdet, bevægelsesglæden, de personlige sejre og det sociale, oplevelser af flow, det fælles tredje og, ikke mindst, det legende.”

Pædagogisk idræt er en metode og et middel til at kunne opnå det pædagogiske mål, som pædagogen ønsker. For at idræt bliver til pædagogiske idræt, skal pædagogen derfor ville noget med de unge, som rækker udover selve aktiviteten i idrætten. Det handler altså om den didaktik og de pædagogiske overvejelser, der ligger bag aktiviteten. Det vil sige, at pædagogisk idræt er brug af idræt, leg og bevægelse med et pædagogisk formål. I Mind-Move er de pædagogiske formål udviklingstiltag for de enkelte unge. Udviklingstiltagene er taget ud af handleplansmålene.

Effekten af pædagogisk idræt:
• Idrættens evne til at bygge bro på tværs af kulturer, landegrænser, verbale sprogforskelle, etnicitet, alder osv. er en vigtig valør i det moderne verdensbillede.
• Idræt kan betegnes som det ultimative fællessprog, en ofte nonverbal kommunikationsform som sjældent skaber uenighed, stridsmål og dårlig stemning.
• Idræt er et sprog som oftest er forbundet med glæde, nærvær, sammenhold og medmenneskelig respekt. Ligeledes et sprog som med hele sit legende væsen kan virke forløsende og konfliktløst i forhold til politik og religion

Pædagogisk Idræt er ligeledes anvendeligt på grund af følgende faktorer:
• Overkomme sproglige barrierer – Både manglende ordforråd, ordforståelse, kulturforståelse
• Kognitive forstyrrelser – fx manglende skolegang og traumer
• Samtaleterapi – er kulturelt ikke velanset
• Arousalregulerende virkning (dæmpe eller vække centralnervesystemet)
• Hjernens opbygning og den neurosekventielle udvikling
• Relationsskabende gennem fælles tredje

Formål:
I pædagogisk idræt arbejdes der gennem kropslig aktivitet med at opnå et pædagogisk mål inden for forskellige fokuspunkter. De fire fokuspunkter er: den fysiske, psykiske, sociale og kognitive.
I det følgende angives nogle eksempler på hvilke udviklingsmål, der kan være opmærksomhed på under de fire forskellige fokuspunkter:

Fysisk fokuspunkt
Motorik og sanser, balance, kropskendskab, beherskelse, kropsbevidsthed, kondition, styrke, kropsudtryk, søvn, stresshormoner, kropslig kommunikation og kropslige handleformer.

Psykisk fokuspunkt
Selvværd, selvtillid, stabilitet, dannelse, selvindsigt, at turde, at ville, melde til og fra, positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelse, tillid, vente på tur, problemlæsning.

Kognitiv fokuspunkt
Kreativitet, sprog, overblik, tælle, forstå en meddelelse, erkendelse, forstå og acceptere regler/normer, omstillingsevne, evne til at reflektere, bruge hukommelsen/huske, kritisk tænkning, taktik, regler.

Social fokuspunkt
Respekt, accept, ansvar, adfærd, norm, indordne sig, være opmærksom, tillid, samarbejde, empati, medansvarlighed, forhandlingsevne, kommunikation, evne til at gå på kompromis, at føle sig solidarisk, vise hensyn.

I praksis:
Vi indtænker pædagogisk idræt som metode, når vi arbejder med den unges udviklingsmål. Udviklingsmålene udvælges ud fra socialrådgiverens handleplan og evalueres en gang om måneden. Dette dokumenteres i journalsystemet Planner4You.