Værdigrundlag

På denne side kan du læse mere om, hvilket menneskesyn, som ligger bag Mind-Move. Samtidig kan du læse om vores værdier, som danner grundlaget for vores daglige arbejde

Menneskesyn

Vi arbejder ud fra et humanistisk og systemisk menneskesyn, hvor vi ser det enkelte menneske som havende iboende potentialer, der udvikles i samspil med andre.

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra følgende fem værdier, som både ledere og medarbejdere indtænker i deres måde at handle og agere på i deres daglige arbejde og virke:

  • Integration
  • Udvikling
  • Faglighed
  • Ansvar
  • Dialog

Integration:
Vores kerneopgave er at integrere unge flygtninge. Målet er, at de over tid bliver til ressourcestærke og selvforsørgende unge, der bidrager positiv til det danske samfund. Bidraget til det danske samfund skal ske ud fra de forudsætninger og kompetencer, som de hver især har med sig.

Udvikling:
Denne værdi er af så stor betydning for os, at den indgår i vores slogan: vi udvikler mennesker. Vi mener, at vi som mennesker aldrig bliver helt færdige med at udvikle os. Derfor har det heller ingen indflydelse om vi er børn, unge eller voksne i forhold til vores udvikling. Udviklingen sker ud fra nærmeste udviklingszone og ud fra de forudsætninger, som vi hver især har.

Faglighed:
Vi ønsker at være med til at udvikle nye pædagogiske metoder samt at være undersøgende på ny national og international forskning. Herudover vil vi iværksætte projekter, der kan være med til at højne fagligheden og forhåbentlig skabe positive effekter for vores målgruppe. Mind-Move ønsker ligeledes at blive kommunernes sparringspartner. Det vil vi være, da vi mener, at vi med hver vores vidensområde, tværfaglighed og et holistisk syn på borgerne, kan optimere vores indsats og dermed levere en højere kvalitet i vores opgaveløsning.

Ansvar:
Vi ønsker at alle tager ansvar for egne handlinger og bidrager til gode løsninger for fællesskabet. Det forudsætter, at vi kan erkende, når noget ikke lykkes og tager ansvar for, at der opstår nye handlemuligheder. Det er således acceptabelt at lave fejl, hvis vi er fokuserede på den efterfølgende læreproces, så vi kommer klogere ind i fremtiden.

Dialog:
Dialog er et af vores vigtigste redskaber for at lykkes. Både når vi skaber læringsfællesskaber og refleksions initierende miljøer for personalet. Dialogen er ligeledes vigtig når vi samarbejder med forskellige myndigheder, som forskellige kommuner om opgavevaretagelsen af den enkelte unge. I den dialog fastlægges hvilket ønsker og krav, som de måtte have til indsatsen overfor den unge. De unge involveres ligeledes i hvilke indsatser som påbegyndes.