Ungehybler og bofælleskaber

Ungehybler og bofællesskaber

Vi opretter ungehybler eller bofællesskaber efter § 66.4, hvor de unge enten anbringes på eget værelse efter serviceloven (typisk under 18 år) eller selv lejer et værelse (typisk over 18 år)

Forskellen på de to tilbud er, at der i en ungehybel bor en ressourcestærk person, der er et godt forbillede for den unge, og som hjælper med at få huset til at fungere, når der ikke er støtte-kontakt pædagoger til stede.

I hvert hus bor der 3 – 5 unge, som alle har tilknyttet støtte-kontaktpersoner, der er ansat til at arbejde med de unge ud fra socialrådgiverens opsatte handleplansmål. Vi arbejder ud fra tanken om, at de unge hurtigst muligt kan cope deres eget liv ud fra individuelle strategier, der kan gøre dem så selvhjulpne, at de kan flytte i egen bolig hurtigst muligt – Se endvidere mere om vores pædagogiske metoder her

Et § 66.1.4 tilbud er lovgivningsbestemt uden fast døgndækning, hvilket dog må etableres for kortere perioder. Fx når vi modtager en ny beboer, en ung oplever traumereaktioner eller er særlig sårbar i en periode.

Hvis der opstår behov for døgndækning skal ydelsen igangsættes efter en konkret pædagogisk vurdering og i samarbejde med myndighedsrådgiver.

Kontaktpædagogerne arbejder som udgangspunkt i weekenderne samt i eftermiddags- og aftentimerne. Der er endvidere en døgntelefon, hvor de unge kan komme i kontakt med personale ved akut opståede situationer.

Målgruppe:
Målgruppen er uledsagede flygtninge, der egner sig til en anbringelse efter SEL § 66.4 ud fra ovenstående beskrivelse
Aldersmæssigt befinder vi os omkring 16-17 år, men der skal i alle anbringelser foretages en individuel vurdering, da vi også har set meget ressourcestærke og modne unge på 15 år og 17 årige, der absolut egner bedre til døgntilbud.

Endvidere kan der i husene også bo andre unge, der er kommet ledsaget til landet, som ikke kan bo ved familien.
De unge kunne fx være
• Unge, der har været anbragte på døgninstitutioner og som endnu ikke er helt klar til at bo alene i en lejlighed
• Unge, der kommer direkte fra asylcenteret
• Unge, der har været i anbragt ved familie eller plejefamilie eller ledsagede unge, der ikke kan bo hjemme.